Blessed Vasyl Presentation in Zalishchyky, Ukraine April 25, 2016

April 25, 2016 – Oleh and Tania travelled to Zalishchyky, Ternopil region, Ukraine and gave a presentation about Blessed Vasyl’s life to the students of the Zalishchyky gymnasium(High School).