Church of the transfer of St. Nichola’s relics, Zamulyntsi village, Kolomuya region