Meeting of the Ukr. community with Bl. Velychkovsky, Lugano, Switzerland