Nativity of the Mother of God Church, Village Verblyani, Yavorivskij Region. Lviv